Lorjé Consultants

Belastingaangifte 2011

Home  >>  Belastingaangifte 2011

Wat moet u weten voor uw aangifte inkomstenbelasting 2011?

Het is bijna 1 april 2012, de datum waarop uw aangifte bij de Belastingdienst ingediend moet zijn. Als u te laat bent, dan loopt u het risico dat u een boete opgelegd krijgt: minimaal € 226,- en maximaal € 4.920,-. U krijgt eerst een aanmaning en 10 dagen uitstel om alsnog de aangifte in te dienen. Als u dat niet doet binnen deze periode, dan kan de Belastingdienst u een boete opleggen. Vraag dus bijtijds uitstel aan als u 1 april niet haalt!

Electronische aangifte

Deze manier van uw aangifte indienen is voor u veel gunstiger dan de papieren versie. U kunt namelijk het aangifteprogramma precies laten uitrekenen wat de voordeligste manier is om inkomsten en aftrekposten tussen fiscale partners te verdelen. Voor de electronische aangifte heeft u een DigiD-code nodig. Deze kunt u opvragen via www.digid.nl. Geeft u deze code nooit aan een ander af! Als u uw aangifte door ons laat verwerken, dan kunnen wij uw aangifte direct insturen: wij zijn gecertificeerd om uw aangifte zonder DigiD in te dienen. U krijgt daarvoor een machtigingsformulier toegestuurd, samen met de aangifte zoals wij die voor u willen indienen.

Reken inkomensbestanddelen toe aan uw fiscale partner

Fiscale partners hebben bij de aangifte over 2011 de keuze om inkomensbestanddelen aan elkaar toe te rekenen. Denk daarbij aan het belastbaar inkomen uit eigen woning, alimentatie, uitgaven voor levensonderhoud voor kinderen jonger dan 30 jaar, ziektekosten,bepaalde extra uitgaven voor gehandicapten, studiekosten, uitgaven voor monumentenpanden, giften, dividenden uit en eigen BV, verliezen op geldleningen aan startende ondernemers enzovoort. Overigens: bij ziektekosten en giften kan fiscaal partnerschap ook nadelig voor u uitpakken.Wij kijken graag met u mee voor de beste verdeling!

Heffingskortingen voor kinderen

als u kinderen heeft en aan de voorwaarden voldoet, kunt u in uw aangifte alle van toepassing zijnde heffingskortingen die verband houden met kinderen claimen. Denk daarbij aan de inkomensafhankelijke combinatiekorting, ouderschapsverlof-korting, (aanvullende) alleenstaande ouder-korting enzovoort.

Benut openstaande persoonsgebonden aftrek

Persoonsgebonden aftrekposten zijn uitgaven voor ziektekosten, giften, partneralimentatie, uitgaven voor levensonderhoud van kinderen, weekenduitgaven voor gehandicapten en studiekosten. Deze uitgaven komen in aftrek in box 1. indien het inkomen in box 1 te laag is, kan het restant in aftrek komen in box 3. wat daarna nog overblijft, mag doorgeschoven worden naar latere jaren. Dus hebt u over 2010 niet het gehele bedrag aan persoonsgebonden uitgaven in aftrek kunnen nemen, neem dan het restant mee in de aangifte over 2011.

Persoonsgebonden aftrek doorschuiven naar een volgend jaar

Het kan soms handig zijn om persoonsgebonden aftrek door te schuiven naar een jaar waarin u deze beter kunt gebruiken. Een voorbeeld hiervan is de betaling van een hoge afkoopsom voor alimentatie. Uw fiscale partner, aan wie u de aftrek toebedeelt, mag dan geen eigen inkomen of vermogen hebben. Omdat de aftrek in 2011 zo niet benut kan worden, moet uw partner de aftrek dan doorschuiven naar 2011. Als u in 2011 ook nog onder het nieuwe partnerbegrip valt, dan kan uw partner bij de aangifte over 2011 eventueel de aftrek aan u toebedelen.

Specifieke zorgkosten

Sinds 1 januari 2009 zijn alleen specifieke zorgkosten aftrekbaar, onder bepaalde voorwaarden. Het loont de moeite om goed na te gaan of u deze aftrekpost kunt benutten! De drempel voor aftrek van ziektekosten is erg laag. Deze bedraagt 1,65% van uw drempelinkomen (dat is het inkomen van box 1, 2 en 3 tesamen), maar is minimaal € 121,-. Is er sprake van fiscaal partnerschap, dan moet u uitgaan van een drempel van 1,65% van het gezamenlijke drempelinkomen en een minimum van € 242,-. Als uw drempelinkomen hoger is dan € 38.722,-, dan bedraagt de drempel voor aftrek 1,65% x €38.722 + 5,75% van het inkomen boven € 38.722,-.

Als u ouder bent dan 65 jaar en een verzamelinkomen heeft van ten hoogste € 32.728,-, dan mag u het bedrag van de uitgaven voor specifieke zorgkosten verhogen met 77%. (In 2009 bedrog deze verhoging nog 113%.)

Onkosten vrijwilligerswerk

Als u vrijwilligerswerk doet voor een door de overheid als zodanig erkende “ANBI”, een algemeen nut beogende instelling, en ontvangt u daarvoor geen onkostenvergoeding omdat de instelling daar de financiele middelen niet voor heeft, dan kunt u het bedrag van uw werkelijke onkosten aftrekken als gift. Dit kan ook wanneer de instelling uw onkosten wel kon vergoeden, maar u daarvan heeft afgezien.

Blijf onder de aanslaggrens

Wanneer u € 43,- of minder belasting moet betalen, dan krijgt u geen aanslag. Door te schuiven met inkomsten en aftrekposten kunnen u en uw fiscale partner wellicht onder deze grens blijven.

Vraag middeling aan

Indien uw inkomen in box 1 in 2010 sterk afwijkt van het inkomen in andere jaren, dan kunt u een middelingsverzoek indienen bij de Belastingdienst over de jaren 2008, 2009 en 2010. U krijgt dan een teruggaaf van inkomstenbelasting. Deze teruggaaf is gelijk aan het verschil tussen de werkelijke inkomstenbelasting over de inkomens in box 1 in 2008, 2009 en 2010 en de belasting die u had moeten betalen als deze inkomens in al die jaren ongeveer hetzelfde waren. Is dit verschil minder dan € 545,-, dan ontvangt u niets terug. U kunt middeling pas aanvragen als de aanslag over het meest recente jaar definitief vaststaat.

Maak bezwaar tegen een te hoge WOZ-waarde

Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde van de WOZ-beschikking, dan kunt u bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde. U moet de lagere waarde kunnen aantonen. De gemeente mag niet langer een ‘ foutmarge’ aanhouden, dit heeft de Hoge Raad in 2010 beslist. Dus ook bij kleine bedragen kan het zinvol zijn om bezwaar te maken. Voor de aangifte 2010 gebruikt u de WOZ-beschikking uit 2010!

Houd datum van inschrijving GBA aan

Als u een deel van het jaar een eigen woning heeft gehad, dan hoeft u het eigen woning-forfait slechts over een deel van dat jaar toe te passen. Met ingang van 2010 is het niet meer relevant wanneer u naar de eigen woning bent verhuisd. Het enige wat telt is het moment waarop u bent ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) op het desbetreffende adres.

Los een kleine hypotheekschuld af

Als uw hypotheek zo laag is dat het eigen woning-forfait hoger is dan e betaalde rente, is het wellicht verstandiger om deze lening af te lossen. U krijgt dan een aftrek wegens geen of geringe woningschuld die net zo hoog is als het eigen woning-forfait, zodat u per saldo niet over uw eigen woning wordt belast.

Twee huizen, twee keer aftrek

Als u gescheiden bent en u laat uw ex-partner in de voormalige eigen woning wonen, terwijl u zelf een nieuwe eigen woning heeft gekocht, dan heft u recht op dubbele aftrek van hypotheekrente. Deze dubbele renteaftrek heeft een looptijd van maximaal twee jaar en start op het moment dat de voormalige woning niet langer uw hoofdverblijf is. Laat u zich hieromtrent goed informeren!

Trek hypotheekrente na verhuurperiode af

Zodra u tijdelijk uw eigen woning verhuurt, dan verhuist de woning naar box 3. Tot 2010 bleef de woning na de verhuurperiode in box 3. Sinds 1 januari 2010 mag u vanaf ht moment dat u deze woning niet meer verhuurt, de hypotheekrente weer aftrekken. Dit geldt tot maximaal 2 jaar na het kalenderjaar waarin u de woning hebt verlaten. U kunt tot en met 31-12-2012 gebruik maken van deze verruimde regeling.

Maak gebruik van belastingverlaging huurinkomsten

Met ingang van 1 januari 2010 worden inkomsten uit tijdelijke verhuur van uw eigen woning, bijvoorbeeld tijdens uw vakantie, voor 70% belast. In 2009 was dit nog 75%. U moet wel het eigen woning-forfait berekenen over het gehele jaar.